توکسین بایندر | خوراک دام | خوراک طیور |

فرم استخدام

متقاضیان گرامی !
می توانند فایل فرم استخدام شرکت دانش بنیان تالی ژن پارس را پس از تکمیل به

آدرس ایمیل شرکت که در زیر قید شده است ارسال نمایند.

    گزینه یکگزینه دوگزینه سه

    فرمت فایل ارسالی شما یکی از این گزینه ها باشد pdf,docx,zip,rar