تأثیر عصاره مخمر بر روی رشد، بقاء و مقاومت در برابر استرس در آبزیان