خدمات ما

#

طراحی کلیه آزمایشات سلولی مولکولی و ژنتیک، بیوشیمی، میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی

این شرکت با استفاده جدید ترین مقالات معتبر و متدها قادر به طراحی کلیه آزمایش های سلولی مولکولی و ژنتیک، بیوشیمی، میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی می باشد 

#

طراحی و سنتز پرایمر

این شرکت قادر به طراحی پرایمر های جدید می باشد که دارای بیشترین اختصاصیت و کارایی باشند. 

#

خدمات تعیین توالی و تفسیر نتایج توالی پروتئین و DNA

این شرکت با به کار گیری جدید ترین متد قادر به تعیین توالی محصول PCR می باشد .

#

مشاوره کلیه پروژه های تحقیقاتی

این شرکت با به بررسی جدید مقالات از ژورنال های معتبر به ارائه مشاوره کلیه پروژه های تحقیقاتی می پردازد. 

#

ارائه خدمات تخصصی آزمایشگاهی

این شرکت با به کار گیری جدید متد ها با تکیه بر معتبرترین مقالات به ارائه خدمات تخصصی آزمایشگاهی می پردازد.