محیط کشت های آماده مصرف ائوزین متیلن بلو/بلاد/شکلات آگار(EMB-BA-CHA)

محیط کشت های آماده مصرف ائوزین متیلن بلو/بلاد/شکلات آگار(EMB-BA-CHA)

شناسه محصول: c6dfc4e5a63c دسته:

توضیحات

محیط کشت ائوزین متیلن بلو/بلاد/شکلات آگار به منظور بررسی سه خصوصیت متفاوت در باکتری ها به کار می رود. بلاد و شکلات آگار یک محیط کشت غنی شده حاوی خون است. این محیط ها حاوی کشت پایه باضافه یک ماده غنی کننده هستند. در هر دو محیط ماده غنی کننده خون است. برای تهیه مخیط کشت آگار خوندار، خون در درجه حرارت 40 تا 50 درجه سانتیگراد به محیط اضافه می شود. در این درجه حرارت خون همولیز نمی شود، ولی برای تهیه محیط کشت شکلات آگار، خون در حرارت 80 درجه سانتیگراد به محیط پایه اضافه می گردد. به این ترتیب خون لیز شده به رنگ شکلات در می آید. محیط کشت EMB محیط کشتی است که برای جداکردن باسیل های پاتوژن روده ای به کار می رود و کلنی باسیل هایی که لاکتوز یا سوکروز را تخمیر می کنند در این محیط متمایز می شوند. این محیط حاوی قند لاکتوز و رنگ های ائوزین و آبی متیل است که امکان تمایز بین باسیل های گرم منفی تخمیر کننده لاکتوز و انواعی که توانایی تخمیر لاکتوز را ندارند فراهم می نماید. این محیط برای جداسازی باسیل های گرم منفی روده ای مناسب می باشد. Ecoli بر روی محیط کشت EMB، کلنی هایی به رنگ بنفش پررنگ با جلای سبز فلزی ایجاد می نماید. علت ظهور این رنگ تولید مقادیر زیاد اسید در اثر تخمیر قند لاکتوز و رسوب رنگ در مناطق رشد باکتری است. سایر باکتری های گروه کلیفرم بر روی محیط کشت ائوزین متیلن بلو کلنی های موکوئیدی و صورتی رنگ ایجاد می کنند. بلاد و شکلات آگار برای رشد باکتری هایی که بسختی رشد می کنند مثل استرپتوکوک ها، نایسریا ها و هموفیلوس ها استفاده می شود. باکتری ها از نظر فعالیت همولیتیکی شان به سه گروه تقسیم می شوند که شامل گاما همولیتیک، الفا همولیتیک و بتاهمولیتیک می باشند. باکتری های گاماهمولیتیک توانایی لیز نمودن گلبول های قرمز را نداشته و هیچگونه تغییری در اطراف کلنی این باکتری ها ایجاد نمی شود.