محیط کشت TCBS آگار

ریال38,000

شناسه محصول: 4836b618bd9e دسته:

محیط کشت تیوسولفات-سیترات-نمک های صفراوی- ساکاروز آگار تولید شده در شرکت تالی ژن پارس اصفهان، یک نوع محیط کشت جامد انتخابی می باشد که در آزمایشگاه های میکروبیولوژی برای جداسازی گونه های ویبریو به کار می رود. TCBS Agar یک محیط انتخابی قوی برای جداسازی V. cholera و V. parahaemolyticus و سایر گونه های ویبریو می باشد.TCBS Agar حاوی مقادیر فراوان تیوسولفات سدیم و سدیم سیترات برای جلوگیری از رشد انتروباکتریاسه ها می باشد. به منظور جلوگیری از باکتری های گرم مثبت ox gall، اضافه می شود که یک ماده طبیعی حاوی نمک های صفراوی و سدیم کولات می باشد. سدیم تیوسولفات همچنین به عنوان یک منبع گوگرد عمل می کند و حضورش در ترکیب با سیترات فریک باعث رؤیت آسان سولفید هیدروژن می شود. ساکارز به عنوان یک کربوهیدرات قابل تخمیر برای متابولیسم گونه های مختلف ویبریو استفاده می شود. pH قلیایی محیط بازیابی ویبریو کلرا را افزایش می دهد و از رشد بقیه میکروارگانیسم ها جلوگیری می کند. تیمول بلو و بروموتیمول بلو به عنوان ایندیکاتور تغییرات pH به کار برده می شود. این محیط شامل عصاره مخمر، پپتون، سدیم تیوسولفات، سدیم سیترات، ox gall، سدیم کولات، ساکارز، کلرید سدیم، سیترات فریک، بروموتیمول بلو، تیمول بلو و آگار می باشد. در این محیط ویبریوکلرا کلنی های زرد بزرگ ایجاد می کند. ویبریوکلرا پاراهمولیتیکوس کلنی های آبی رنگ با مرکز سبز ایجاد می کند. ویبریوکلرا آلژینالیتیکوس کلنی های موکوییدی بزرگ زرد رنگ ایجاد می کند. ویبریو هاروی و ویبریو فیسچری کلنی های سبز-خاکستری تا سبز-آبی ایجاد می کند. باکتری هایی که ویبریو نیستند و تولید سولفید هیدروژن می کنند به شکل کلنی های سیاه کوچک رشد می کنند. این محیط به دلیل حضور ساکارز و رنگ به شدت افتراقی و برای رشد گونه های ویبریو به شدت انتخابی می باشد. تخمیر ساکارز باعث تولید اسید می شود و بنابراین رنگ بروموتیمول بلو یا تیمول بلو تغییر می کند. پلیت های حاوی این محیط کشت در یخچال در دمای 4 درجه سانتیگراد نگه داری شود.