کیت سنجش محتوای فنولی تام تالی (Total Phenolic Content Tali Kit)

شناسه محصول: 699751638f0b دسته: , ,

کیت سنجش محتوای فنولی تام تالی:

مناسب برای انجام 46 و 96 تست، سنجش محتوای فنولی تام در عصاره گیاهی، آنتی اکسیدان های خالص، نوشیدنی ها و آبمیوه ها.

کاربرد:

کیت تحقیقاتی به منظور سنجش محتوای فنولی تام با روش طیف سنجی نوری مورد استفاده در آزمایشگاه های تحقیقاتی، صنایع غذایی و دارویی، دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی.

تاریخچه:

رادیکال های آزاد به طور مداوم طی متابولیسم هوازی تولید می شوند و برای عملکرد مکانیسم های دفاعی میزبان مانند نوتروفیل ها، ماکروفاژها و مونوسیت ها و دیگر مولکول های سیستم ایمنی نیز ضروری می باشند. به منظور جلوگیری از تجمع بیش از حد رادیکال های آزاد، بدن مجهز به سیستم های آنتی اکسیدانی می باشد که از سلول ها در برابر آسیب های رادیکال های آزاد محافظت می نماید. در هنگام افزایش تولید رادیکال های آزاد به علت کشمکش بین رادیکال های آزاد و آنتی اکسیدان ها ممکن است سطح آنتی اکسیدان ها کاهش یابد و بدن با کمبود این ترکیبات مواجه شود. در این شرایط پاکسازی ناقص این رادیکال ها موجب اکسیداسیون لیپیدها، پروتئین ها، اسیدهای نوکلئیک و قندها می شود. آنتی اکسیدان ها از یک طرف باعث کاهش خطر ابتلا به بیماری های قلبی عروقی می شود و از طرف دیگر از بروز سرطان ها جلوگیری می کنند. علی رغم وجود سیستم های آنتی اکسیدان های در بدن اعم از آنزیمی و غیر آنزیمی، سیستم دفاعی بدن به تنهایی قادر به از بین بردن رادیکال‌های آزاد ایجاد شده در بدن نیست، به همین جهت نیاز به تامین آنتی اکسیدان ها از منابع خارجی و منابع غذایی ضروری می باشد. بنابراین نیاز به آنتی اکسیدان های قوی با سمیت کمتر و اثر بخشی بیشتر یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. امروزه بسیاری از متخصصین تغذیه برای تامین آنتی اکسیدان های مورد نیاز بدن مصرف گیاهان، میوه جات و سبزیجات را توصیه می نمایند. گیاهانی که غنی از ترکیبات آنتی اکسیدان بوده می توانند باعث محافظت سلول ها در برابر آسیب های استرس اکسیداتیو شوند. از طرف دیگر آنتی اکسیدان های طبیعی باعث افزایش قدرت آنتی اکسیدان های پلاسما و کاهش ابتلا به بعضی از بیماری ها مانند سرطان، بیماری های قلبی و سکته مغزی می شوند. ترکیبات فنلی جزء پیچیده ترین ترکیبات گیاهی هستند که به عنوان محافظ در برابر رادیکال های آزاد به حساب شناخته می شوند. ترکیبات فنلی شامل: فنل های ساده و فنولیک اسیدها، کینون ها، تانن ها، کومارین، فلاونوئیدها می باشند ترکیب های فنلی شامل گروه بزرگی از متابولیت های ثانویه هستند که بسیاری از ترکیب های حلقوی مثل ترکیب های فنل، فلاون ها، فلاونوئیدها، تانن ها و لیگنین ها را شامل می شوند. این ترکیب ها دارای نقش های متعدد اکولوژیکی و فیزیولوژیکی نظیر نقش های دفاعی و آنتی اکسیدانی می باشند. این متابولیت های ثانویه مشتق از گیاهان مانند فنل ها و فلاوونوئیدها دارای پتانسیل قوی برای پاکسازی رادیکال های آزاد می باشند که در تمام قسمت های مختلف گیاهی مانند برگ، میوه، دانه، ریشه و پوست وجود دارند. فنل های‌ گیاهی‌ به ‌طور ‌معمول ‌در ‌هر ‌دو ‌گروه ‌گیاهان‌ خوراکی و غیر خوراکی ‌یافت می شوند که‌ اثرات ‌بیولوژیکی‌ مختلف از ‌جمله، فعالیت های‌ آنتی‌اکسیدانی‌ دارند.‌ فعالیت‌ آنتی ‌اکسیدانی‌ فنول ها‌ عمدتاً‌ به‌ دلیل‌ داشتن خواص‌ اکسیداسیون و احیای‌ آن ها‌ می‌باشد که سبب می گردد تا این ترکیبات به‌ عنوان‌ دهنده ‌هیدروژن‌ و‌ احیاء‌ کننده‌ اکسیژن‌ منفرد ‌عمل‌ کنند.‌ ‌ترکیبات‌ فنلی ‌‌به دلیل ‌کاهش سرعت‌ اکسیداسیون‌ چربی ها ‌و‌ در ‌نتیجه ‌بهبود ‌کیفیت‌ و ‌ارزش‌ تغذیه‌ای ‌مواد‌ غذایی‌ به ‌طور ‌فزاینده‌ای‌ در ‌صنعت‌ غذا‌ مورد ‌توجه ‌قرار ‌گرفته‌اند‌. ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ ﻓﻨﻞﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﺮیق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آن ها ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺟﻤﻊ آوری رادﯾﮑﺎلﻫﺎی آزاد، دادن ﻫﯿﺪروژن، ﺟﻤﻊآوری اﮐﺴﯿﮋن ﻣﻨﻔﺮد، ﺷﻼﺗﻪ ﻧﻤﻮدن ﯾﻮن ها و ﻏﯿﺮه اﺷﺎره ﻧﻤﻮد. ﺿﻤﻨﺎ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﻓﻨﻞ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺘﯽاﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ ﮔﯿﺎﻫﺎن وﺟﻮد دارد. فنل ها شامل گروه هیدروکسیل (OH) هستند که به طور مستقیم به هیدروکربن های آروماتیک متصل اند. ترکیبات فنلی یکی از بزرگترین گروه مشتقات مولکولی هستند که جزء متابولیت های ثانویه آروماتیک گیاهی محسوب می شوند. این ترکیب ها دارای نقش های متعدد اکولوژیکی و فیزیولوژیکی نظیر نقش های دفاعی و آنتی اکسیدانی می باشند. فنل ها و پلی فنل های موجود در گیاهان، میوه ها و سبزیجات با خاصیت آنتی اکسیدانی خود ریسک ابتلا به بیماری های قلبی را کاهش می دهند. در واقع فنل ها با کاهش اکسیداسیون LDL که نقش مهمی در گرفتگی عروق دارد منجر به کاهش گرفتگی عروق و احتمال بروز سکته های قلبی می شود. از طرف دیگر فنل ها مانع از فعالیت بیش از حد پلاکت ها و تشکیل لخته در رگ ها می شوند. فنل ها با فعال کردن آپوپتوز و همچنین مهار کننده های چرخه سلولی باعث مهار تشکیل و رشد تومورها می شوند.

عملکرد و اساس کیت:

کیت سنجش محتوای فنولی تام تالی روشی ساده و آسان در جهت اندازگیری ترکیبات فنولی در مواد غذایی و نوشیدنی ها می باشد. در اين روش، معرف فولين در حضور تركيبات فنوليك در محلول قليايي، احيا و رنگ آبي در محلول توليد مي شود. شدت رنگ را مي توان در طول موج 765 نانومتر اندازه گیری کرد. مقادیر محتوای فنولی تام موجود در نمونه بر حسب منحنی استاندارد اسید گالیک تعیین می شود.

محتویات کیت معرف:

A:حاوی فولین سیوکالیتو معرف.

B: حاوی اسید گالیک معرف.

C: حاوی سدیم کربنات.

شرایط نگهداری:

محتویات کیت را در دمای ℃ 8-2 تا تاریخ انقضاء نگهداری نمایید.

ویژگی و مزایا:

با توجه به نیاز جامعه ی علمی و در راستای خود کفایی کشور کیت تحقیقاتی سنجش محتوای فنولی تام تالی برای اولین بار با بهره گیری از اساتید و محققین دانشگاهی عرضه گردیده است. درخواست مکرر محققین علوم زیستی و پزشکی جهت انجام پروژه های تحقیقاتی متمرکز بر سنجش ترکیبات فنلی در گیاهان و مواد غذایی منجر به تلاش پژوهشگران داخلی در جهت تولید و بهینه سازی محصول نام برده گردید. ذکر این نکته حائز اهمیت می باشد که این کیت تحقیقاتی برای اولین بار در کشور عرضه می گردد و نمونه ی خارجی مشابه ندارد. ساخت این کیت منجر به خود کفایی و افزایش درآمد، تولید ملی و پیشرفت تحقیقات در حوزه ی پزشکی، زیستی و صنایع غذایی و دارویی کشور خواهد شد. هزینه ی این کیت بسیار مقرون به صرفه بوده و استفاده آن در مقایسه با پروتکل های سنجش آسان تر و با دقتی بیشتر می باشد. کیت سفارشی حداکثر 72 ساعت پس از سفارش ارسال خواهد شد. همچنین دانشجویان ضمن استفاده از این کیت به صورت تجربی و عملیاتی در فرآیند سنجش مهارت پیدا می نمایند. بخش کنترل کیفی و پشتیبانی شرکت تالی ژن پارس 24 ساعته و هفت روز هفته آماده ی پاسخ گویی به سوالات مشتریان گرامی می باشد و در صورت بروز هرگونه خطا و یا عدم جواب دهی پکیچ دیگری جایگزین خواهد شد.