شیر آلوده به آفلاتوکسینA

خاصیت توکسین بایندری عصاره مخمر

بطور کلی 15 الی 30 درصد از دیواره حاوی بتاگلوکان و مانان است. این ترکیبات از پلی ساکاریدهای دیواره مخمر می باشند. ساختار مانان مشابه ساختار محل اتصال ترکیبات پاتوژن بر روی دیواره روده می باشد. بنابراین با اتصال به این ترکیبات مانع اتصال آن ها به دیواره روده جاندار ...