محیط کشت های آماده مصرف اوره براث(UB)

ریال30,000

شناسه محصول: 6def9077a52b دسته:

محیط کشت اوره براث یک محیط کشت بسیار حساس است که برای تشخیص سریع فعالیت اوره آز توسط میکروارگانیسم ها مورد استفاده قرار می گیرد. اساس تست اوره آز برای تعیین ارگانیسم هایی است که توانایی هیدرولیز اوره را به دو مولکول آمونیاک توسط آنزیم اوره آز (اوره آمیدوهیدرولاز) می دهد که باعث قلیایی شدن محیط می شود. این افزایش قلیایی با استفاده از فنل قرمز به عنوان شاخص pH با تغییر رنگ از نارنجی تا قرمز به صورتی روشن مشخص می شود. محیط کشت اوره براث برای تشخیص سریع و حساس اوره ساخته شده است. اوره براث با استفاده از کاهش pH بافر مونوپتاسیم فسفات و دی سدیم فسفات در غلظت های بسیار پایین کوچکترین میزان قلیایی را تشخیص می دهد. عصاره مخمر به عنوان یک منبع مواد مغذی، کربن و نیتروژن برای آن دسته از ارگانیزم هایی است که قادر به استفاده از آمونیاک به عنوان منبع نیتروژن نیستند. در محیط کشت اوره براث چندین فرمول مختلف برای تعیین واکنش اوره یک میکروارگانیسم وجود دارد. برای تولید کنندگان قوی اوره آز مانند گونه های پروتئوس و اوراسیا وجود دارد و برای تولید کنندگان ضعیف اوره آزی مانند کلبسیلا پنمونیه اوره براث وجود دارد. استافیلوکوکوس اپیدرمایس و استافیلوکوکوس اینترمدیوس و بشتر سویه های استافیلوکوکوس ساپروفیتیکوس معمولا در محیط اوره براث اوره آز مثبت هستند. علاوه بر این ارگانیسم ها اوره براث در شناسایی قارچ های مخمر و قارچ های رشته ای کمک می کند.