محیط کشت Arginine Dihydrolase (ADH) Broth

شناسه محصول: 94cde0e8bbe4 دسته:

محیط کشت Arginine Dihydrolase (ADH) Broth باید در دمای 10-30 درجه سانتی گراد نگهداری شود و قبل از رسیدن تاریخ انقضا ثبت شده بر روی برچسب استفاده کنید و محیط تهیه شده را در دمای 2 تا 8 درجه سانتی گراد ذخیره کنید. باکتری ها بر اساس ترکیبات آلی که می توانند تجزیه کنند، شناسایی می شوند. برخی از باکتری ها به دلیل داشتن آنزیم آرژنین دهیدرولاز می توانند اسید آمینه آرژنین را تجزیه کنند. بنابراین محیطArginine Dihydrolase (ADH) Broth به منظور شناسایی باکتری هایی که می توانند اسید آمینه آرژنین را به عنوان منبع کربن و انرژی تجزیه کنند، استفاده می شود. اگر باکتری آرژنین را استفاده کند محصولات متابولیک قلیایی تولید می کند. آنزیم آرژنین دهیدرولاز با تجزیه آرژنین باعث تولید محصولات قلیایی می شود. آنزیم فعال نمی شود مگر اینکه محیط کشت Arginine Dihydrolase (ADH) Broth اسیدی شده باشد، بنابراین آزمایش در دو مرحله متمایز انجام می شود. ابتدا باکتری محیط را اسیدی کرده و سپس آنزیم آرژنین دهیدرولاز در صورت وجود می تواند آرژنین را تجزیه کند. در تست مثبت ابتدا باکتری از گلوکز موجود استفاده کرده و pH محیط را کاهش می دهد. در طی 24 ساعت اول انکوباسیون رنگ محیط کشت از بنفش به زرد تغییر می کند. هنگامی که محیط اسیدی شد آنزیم دی هیدرولاز آرزنین فعال می شود و این کشت 24 ساعت دیگر در دمای 35 تا 37 درجه یانتی گراد انکوبه می شود تا باکتری بتواند از آرژنین استفاده کند. بازگشت به رنگ بنفش از رنگ زرد نشان دهنده یک آزمایش مثبت برای دی هیدرولاز آرژنین است. عدم وجود رنگ زرد در 24 ساعت یا بازگشت به رنگ بنفش در 48 ساعت نشان دهنده یک نتیجه منفی است.