محیط کشت Kligler Iron Agar

ریال36,000

شناسه محصول: ad6f9063efb6 دسته: , ,

محیط کشت Kligler Iron Agar باید در دمای 10-30 درجه سانتی گراد نگهداری شود و قبل از رسیدن تاریخ انقضا ثبت شده بر روی برچسب استفاده کنید و محیط تهیه شده را در دمای 2 تا 8 درجه سانتی گراد ذخیره کنید. محیط کشت Kligler Iron Agar برای تشخیص برخی از اعضای خانواده انتروباکتریاسه با تولید سولفید هیدروژن و تخمیر دکستروز و لاکتوز توصیه می شود. محیط Kligler Iron Agar ترکیبی از ویژگی های لید استات کلیگر و دابل شوگر آگار است. اساس این محیط کشت شامل کازئین، پپتون های گوشت با اضافه کردن لاکتوز و دکستروز است. تولید اسید با تخمیر لاکتوز و یا دکستروز منجر به تغییر رنگ شاخص pH فنول قرمز به زرد می شود. بنابراین حضور کربوهیدرات ها باعث تمایز گونه های باسیل روده ای می شود. تعداد زیادی از باکتری ها از گلوکز به عنوان منبع انرژی اولیه استفاده می کنند و اگر این منبع تمام شود باکتری متابولیسم خود را برای استفاده از منابع دیگر تغییر می دهد. اگر باکتری قادر به تخمیر قندهای محیط کشت نباشد از پپتون برای تأمین انرژی استفاده می کند که با قلیایی کردن محیط رنگ معرف قرمز می شود. مقدار کشت باکتری در سطح شیبدار بیشتر از قسمت استوانه ای است. اگر باکتری قادر به تخمیر گلوکز در سطح شیبدار و قسمت استوانه ای باشد تولید اسید کرده و سطح و پایین محیط زرد می شود. در استوانه تعداد باکتری کم و در صورتی که باکتری گلوکز را تخمیر کند و بعد از زمان انکوباسیون معرف همچنان زرد رنگ باقی می ماند و چون در سطح میزان باکتری ها زیاد است گلوکز تمام می شود. اگر باکتری بعد از گلوکز از لاکتوز استفاده کند تولید اسید ادامه دارد و معرف همچنان زرد باقی می ماند. اگر باکتری گلوکز را تخمیر ولی لاکتوز را تخمیر نکند بعد از مدتی سطح قرمز و استوانه زرد باقی می ماند.