کیت سنجش ترکیبات فلاونوئیدی تالی (Flavonoids Assay Tali Kit)

کیت سنجش ترکیبات فلاونوئیدی تالی
مناسب برای انجام  50 و 96 تست، سنجش میزان ترکیبات فلاونوئیدی در عصاره گیاهی، نوشیدنی‌ها و آبمیوه‌ها.
کاربرد:
کیت تحقیقاتی به منظور سنجش مقادیر ترکیبات فلاونوئیدی با روش طیف سنجی نوری.
مورد استفاده در آزمایشگاه‌های تحقیقاتی، صنایع غذایی و دارویی، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی.
تاریخچه:
رادیکال‌های آزاد به طور مداوم طی متابولیسم هوازی تولید می‌شوند و برای عملکرد مکانیسم‌های دفاعی میزبان مانند نوتروفیل‌ها، ماکروفاژها و مونوسیت‌ها و دیگر مولکول‌های سیستم ایمنی نیز ضروری می باشند. در هنگام افزایش تولید رادیکال‌های آزاد به علت کشمکش بین رادیکال‌های آزاد و آنتی اکسیدان‌ها ممکن است سطح  آنتی اکسیدان‌ها کاهش یابد و بدن با کمبود این ترکیبات مواجه شود. در این شرایط پاکسازی ناقص این رادیکال‌ها موجب اکسیداسیون لیپیدها، پروتئین‌ها، اسیدهای نوکلئیک و قندها می شود. آنتی اکسیدان‌ها از یک طرف باعث کاهش خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی عروقی می‌شود و از طرف دیگر از بروز سرطان‌ها جلوگیری می‌کنند. علیرغم وجود سیستم‌های آنتی اکسیدان‌ی در بدن اعم از آنزیمی و غیر آنزیمی، سیستم دفاعی بدن به تنهایی قادر به از بین بردن رادیکال‌های آزاد ایجاد شده در بدن نیست، به همین جهت نیاز به تامین آنتی اکسیدان‌ها از منابع خارجی و منابع غذایی می‌باشد. بنابراین نیاز به آنتی اکسیدان‌های قوی با سمیت کمتر و اثر بخشی بیشتر یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. امروزه بسیاری از متخصصین تغذیه برای تامین آنتی اکسیدان‌های مورد نیاز بدن مصرف گیاهان، میوه جات و سبزیجات را توصیه می نمایند. گیاهانی که غنی از ترکیبات آنتی اکسیدان بوده می توانند باعث محافظت سلول ها در برابر آسیب‌های اکسیداتیو شوند. آنتی اکسیدان‌های طبیعی باعث افزایش قدرت آنتی اکسیدان‌های پلاسما و کاهش ابتلا به بعضی از بیماری‌ها مانند سرطان، بیماری‌های قلبی و سکته مغزی می‌شوند. متابولیت‌های ثانویه مشتق از گیاهان مانند فنل‌ها و فلاوونوئیدها دارای پتانسیل قوی برای پاکسازی رادیکال‌های آزاد می باشند که در تمام قسمت‌های مختلف گیاهی مانند برگ، میوه، دانه، ریشه و پوست وجود دارند. فنل‌های‌ گیاهی‌ به ‌طور ‌معمول ‌در ‌هر ‌دو ‌گروه ‌گیاهان‌ خوراکی و غیر خوراکی ‌یافت می‌شوند که‌ اثرات ‌بیولوژیکی‌ مختلف از ‌جمله، فعالیت‌ آنتی‌اکسیدانی‌ دارند.‌ فعالیت‌ آنتی ‌اکسیدانی‌ فنول‌ها‌ عمدتاً‌ به‌ دلیل‌  داشتن خواص‌ اکسیداسیون واحیای‌ آن‌ها‌ می‌باشد که ‌اجازه ‌می‌دهد به‌ عنوان‌ دهنده ‌هیدروژن‌ و‌ احیاء‌ کننده‌ اکسیژن‌ منفرد ‌عمل‌ کنند.‌ ‌ترکیبات‌ فنلی ‌‌به خاطر ‌کاهش سرعت‌ اکسیداسیون‌ چربی ‌و‌ در ‌نتیجه ‌بهبود ‌کیفیت‌ و ‌ارزش‌ تغذیه‌ای ‌مواد‌ غذایی‌ به ‌طور ‌فزاینده‌ای‌ در ‌صنعت‌ غذا‌ مورد ‌توجه ‌قرار ‌گرفته‌اند‌. ترکیب‌های فنلی شامل گروه بزرگی از متابولیت‌های ثانویه هستند که بسیاری از ترکیب-های حلقوی مثل ترکیب‌های فنل، فلاون‌ها، فلاونوئیدها، تانن‌ها و لیگنین‌ها را شامل می‌شوند. این ترکیب‌ها دارای نقش‌های متعدد اکولوژیکی و فیزیولوژیکی نظیر نقش‌های دفاعی و آنتی‌اکسیدانی می‌باشند. ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ ﻓﻨﻞﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﺮیق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آن‌ها ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺟﻤﻊ آوری رادﯾﮑﺎلﻫﺎی آزاد، دادن ﻫﯿﺪروژن، ﺟﻤﻊآوری اﮐﺴﯿﮋن ﻣﻨﻔﺮد، ﺷﻼﺗﻪ ﻧﻤﻮدن ﯾﻮن‌ها و ﻏﯿﺮه اﺷﺎره ﻧﻤﻮد. ﺿﻤﻨﺎً ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﻓﻨﻞ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺘﯽاﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ ﮔﯿﺎﻫﺎن وﺟﻮد دارد. فنل‌ها شامل گروه هیدروکسیل (OH) هستند که به طور مستقیم به هیدروکربن‌های آروماتیک متصل‌اند. ترکیبات فنلی جزء پیچیده‌ترین ترکیبات گیاهی هستند که به عنوان محافظ در برابر رادیکال‌های آزاد به حساب می آیند. ترکیبات فنلی شامل: فنل‌های ساده و فنولیک اسیدها، کینون‌ها، تانن‌ها، کومارین، فلاونوئیدها می‌باشند. فلاونوئید‌ها و ترکیبات نزدیک به آنها اغلب زرد رنگ می‌باشند. همچنین از آن‌ها به عنوان شاخص‌های ارزشمند کموتاکسونومی در گیاهان استفاده‌ی وسیعی می‌گردد. فلاونوئید‌ها معمولاً از طریق مهار پلیمریزاسیون توبولین‌ها و ممانعت از عمل تخریبی رادیکال‌های آزاد، نقش ضد سرطانی خود را ایفا می‌کنند. این ترکیبات توسط گیاهان در پاسخ به عفونت‌های میکروبی ساخته می‌شوند. فعالیت آن‌ها احتمالاً به علت اتصال آن‌ها به پروتئین‌های خارج سلولی و محلول و همچنین اتصال به دیواره‌ی سلولی باکتری‌ها انجام می‌شود. فلاونوئیدهایی که حالت چربی دوستی بیشتر دارند، می‌توانند موجب متلاشی شدن غشاهای میکروبی شوند. فلاونوئید‌ها به دلیل دارا بودن فعالیت‌هاي ضد التهابی، آنتی‌اکسیدانی و ضد حساسیت، به عنوان ترکیبات محافظت کننده‌ی کبد، ضد لخته، ضد ویروس و ضد سرطان شناخته شده‌اند. فلاونوئیدها به علت ساختار فنولی ویژه به عنوان شلات کننده‌هاي فلزي و برداشت کننده‌هاي رادیکال آزاد قوي مثل سوپراکسید و رادیکال‌های هیدروکسیل عمل می‌کنند. که به خاطر فیزیولوژی خاص، خواص دارویی و نقششان در سلامتی بسیار اهمیت دارند. این ترکیبات خواص آنتی اکسیدانی قوی دارند و رادیکال‌های آزاد را مهار کرده و خطر برخی بیماری‌های مزمن را کاهش می‌دهند و همچنین از برخی اختلالات قلبی و عروقی جلوگیری می‌کنند.
عملکرد و اساس کیت:
 ترکیبات فلاونوئیدی پس از 30 دقیقه انکوباسیون با کلرید آلومینیوم واکنش می دهند و جذب کمپلکس تشکیل شده در 415 نانومتر اندازه گیری می شود.مقادیر فلاونوئید موجود در نمونه بر حسب منحنی استاندارد کوئرسیتین تعیین می‌شود.
محتویات کیت:
معرف A: حاوی بافر استات سدیم.
معرف B: حاوی کوئرسیتین.
 منظور رسم منحنی استاندارد.
معرف C: حاوی اتانول.
معرف D: آلمینیوم کلراید.
شرایط نگهداری
محتویات کیت را در دمای ℃ 8-2  تا تاریخ انقضاء نگهداری نمایید.
ویژگی و مزایا:
با توجه به نیاز جامعه‌ی علمی و در راستای خود کفایی کشور کیت تحقیقاتی سنجش ترکیبات فلاونوئیدی تالی برای اولین بار با بهره گیری از اساتید و محققین دانشگاهی عرضه گردیده است. درخواست مکرر محققین علوم زیستی و پزشکی جهت انجام پروژه‌های تحقیقاتی متمرکز بر سنجش ترکیبات فنولی در گیاهان و مواد غذایی منجر به تلاش پژوهشگران داخلی در جهت تولید و بهینه سازی محصول نام برده گردید. ذکر این نکته حائز اهمیت می‌باشد که این کیت تحقیقاتی برای اولین بار در کشور عرضه می‌گردد و نمونه‌ی خارجی مشابه وجود ندارد. ساخت این کیت منجر به خود کفایی و افزایش درآمد، تولید ملی و پیشرفت تحقیقات در حوزه‌ی پزشکی، زیستی و صنایع غذایی و دارویی کشور خواهد شد.
هزینه‌ی این کیت بسیار مقرون به صرفه بوده و استفاده آن در مقایسه با پروتوکل‌های سنجش آسان‌تر و با دقتی بیشتر می‌باشد. کیت سفارشی حداکثر 72 ساعت پس از سفارش ارسال خواهد شد. همچنین دانشجویان ضمن استفاده از این کیت به صورت تجربی و عملیاتی در فرآیند سنجش مهارت پیدا می‌نمایند. بخش کنترل کیفی و پشتیبانی شرکت تالی ژن پارس 24 ساعته و هفت روز هفته‌ آماده‌ی پاسخ گویی به سوالات مشتریان گرامی می‌باشد و در صورت بروز هرگونه خطا و یا عدم جواب دهی پکیچ دیگری جایگزین خواهد شد.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “کیت سنجش ترکیبات فلاونوئیدی تالی (Flavonoids Assay Tali Kit)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “کیت سنجش ترکیبات فلاونوئیدی تالی (Flavonoids Assay Tali Kit)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.