تاثیر عصاره مخمر تالی زایم بر خواص فیزیکی ، شیمیایی و بیولوژیکی فراورده های تخمیری ماکیان